ปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ในเขตจังหวัดชุมพร

Factors affecting lo […]

การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อประสิทธิผลในการวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหน่วยผลผลิต กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

An Application of Ac […]

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการคำนวณต้นทุนค่าบริการ : กรณีศึกษา งานบริการซ่อมเครื่องมือแพทย์

Decision support sys […]