การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในสำนักงานการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

Integrated marketing […]

พฤติกรรมการตอบสนองต่อการสื่อสารทางการตลาด (ไอดาโมเดล) ของผู้ใช้บริการเอไอเอสในจังหวัดนครราชสีมา

Customers responding […]

การรับรู้การสื่อสารการตลาดของผู้บริโภคที่มีผลภาพลักษณ์ ตราสินค้าอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานคร

The perception of co […]

การสื่อสารการตลาดระดับท้องถิ่นกับภาพลักษณ์ขององค์กร : กรณีศึกษา บริษัท เอส. บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด สาขาภูเก็ต

The Local Marketing […]