การศึกษาการหมักแบบต่อเนื่องสำหรับการผลิตเอทานนอลจากกากน้ำตาล ด้วย Saccharomyces cerevisiae RIT 02

A Study on Continuou […]