คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานสำหรับห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

โดย ปรียาณัฐ หงษ์ทอง […]

ผลของสูตรอาหารและระดับความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซาราซีเนีย สายพันธุ์ Sarracenia leucophylla Raf.

Effects of Culture M […]

ผลของ BA ร่วมกับ NAA และการฉายรังสีแกมมาที่มีต่อฟิโลเดนดรอน เชอร์รี่เรด ในสภาพปลอดเชื้อ

Effects of BA and NA […]

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวลูกผสมพันธุ์ฉลองขวัญ

Micropropagation of […]

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกรรณิการ์และการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบของกรรณิการ์

Study on Optimum Con […]