การเพิ่มแบนด์วิดท์และอัตราขยายของสายอากาศโมโนโพลแบบระนาบ ด้วยเทคนิคการปรับจูนโพรบและโครงสร้างปากแตร

The Enhancement of B […]

การศึกษาการออกแบบสายอากาศและระนาบ สำหรับการสื่อสารไร้สายด้วยเทคนิคการเซาะร่อง และการปรับจูนสตับ

Study of planar ante […]