พฤติกรรมของมอร์ต้าร์ผสมเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายปริมาณสูงในการรับแรงดึงและแรงดัด

Behavior of high vol […]

พฤติกรรมของมอร์ต้าร์ผสมเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายปริมาณสูงในการรับกำลังอัด กำลังดึง และกำลังดัด

Behavior of High Vol […]