แนวทางการพัฒนาการรู้ดิจิทัลสำหรับครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

Guidelines to develo […]

อิทธิพลของภาวะผู้นำของครูและสภาพแวดล้อมในการทำงานต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนธัญรัตน์

The Impact of Teache […]

ศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

A student of adminis […]