การศึกษาลักษณะของเส้นด้ายฝ้ายที่ลงแป้งโดยใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรแบบออกซืไดซ์

A STUDY ON THE CHARA […]