ผลกระทบจากความล้าของตัวปรับความตึงโซ่ราวลื้นแบบสปริงขด

Effect due to the Fa […]

ปัญหาการทิ้งงานในโครงการภาครัฐที่จัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคาก่อนและหลังมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง: กรณีศึกษา มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มิถุนายน 2551

Work Abandonment Pro […]

การศึกษาลักษณะของเส้นด้ายฝ้ายที่ลงแป้งโดยใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรแบบออกซืไดซ์

A STUDY ON THE CHARA […]

การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและการทดลองเพื่อศึกษาลักษณะการสั่นสะเทือนของแผ่นเมมเบรนทรงกลมจากคลื่นอะคูสติก

A study of membrane […]

การวิเคราะห์การออกแบบโครงสร้างเครื่องกัดรอบสูงควบคุมด้วยระบบ CNC

An Analysis of the D […]

การทดสอบระบบจ่ายและระบายความร้อนเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยแผ่นเพลเทียร์

The experimental of […]

การใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารชุด

Using Artificial Neu […]