ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการทรูวิชั่นส์ของผู้ใช้บริการทรูมูฟในรูปแบบการให้บริการแบบ Convergenceกรณีศึกษา : ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

Factor that effect w […]