พฤติกรรมการปรับตัวด้านการทำงานของแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Work Adjustment Beha […]

ความรู้และทัศนคติต่อการใช้ระบบงานการวางแผนทรัพยากรองค์การ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Knowledge and attitu […]

ความรู้ ความพร้อมและความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลภาครัฐ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Knowledge, Readiness […]

ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับมาตรฐาน JCI A ของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนตัวอย่างแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความรู้ ทัศนคติ และก […]