การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้ “Google applications เพื่อการศึกษา” ที่ส่งเสริมความสามารถของครูสังกัดสำนักงานการศึกษา เยาวชนและกีฬา อำเภอสวายเลอ จังหวัดเสียมเรียบ

Development of an on […]

การเปรียบเทียบความต้องการของสถานประกอบการและขีดความสามารถในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Comparison between R […]