การลดความสูญเสียของขั้นตอนการเชื่อมครีบระบายความร้อนโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร กรณีศึกษา การผลิตมอเตอร์เฟรม

A Loss Reduction of […]

การเปรียบเทียบปริมาณเมล็ดคงค้างในชุดนวดของเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีระยะห่างระหว่างซี่นวดกับตะแกรงบน 4 แบบ เมื่อนวดข้าวที่มีอัตราส่วนระหว่างเมล็ดต่อวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดต่ำ

By ศักดิ์ชัย อาษาวัง […]