การวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างพื้นทางผสมซีเมนต์ โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

Analysis of strength […]