ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเรียนการสอนบนเว็บแบบสืบเสาะเรื่อง การใช้โปรแกรม PHOTOSHOP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Achievement of web-b […]

การพัฒนาการสอนผ่านเว็บด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The development of w […]

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอนแบบบรรยาย รายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เรื่องการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นสองมิติ

The study of mathayo […]

ผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสป 2 ภาษา ที่มีต่อความเข้าใจในการฟังและการอ่านของเด็กปฐมวัย

Learning Outcomes wi […]

ผลการเรียนรู้ด้วยการเรียนผ่านเว็บแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Learning outcomes of […]

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนำเสนอแบบเชิงเส้นและแบบลำดับชั้น เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Comparison Achieveme […]

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการเรียนด้วยเว็บช่วยสอน โดยใช้เทคนิคแอนนิเมชัน 3 มิติ เรื่องภูเขาไฟ

The Study of Achieve […]

การพัฒนาสื่อแผ่นป้ายมัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The development of  […]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บวิชาภาษาไทย เรื่องการสร้างคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

The development of a […]

การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

The development of o […]

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจจากการเรียนการสอนออนไลน์ในเวลาเดียวกัน วิชาพื้นฐานศิลปะ เรื่องทักษะการบรรเลงดนตรีประเภทขลุ่ยรีคอร์เดอร์

A  study  of  achiev […]

พัฒนาโปรแกรมการคำนวณคะแนน T ปกติ เพื่อกำหนดระดับคะแนนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Development of onlin […]