คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

Desirable Characteri […]

คุณลักษณะของครูตามหลักคุรุฐานิยมในทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Teachers’ Attr […]