รายงานการวิเคราะห์ หนังสือรับภายในและภายนอก สารบรรณกองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564

โดย จิรสุดา สุขสำอาง […]

คู่มือปฏิบัติงาน : การจัดประชุมและการจดรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนภารกิจกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย เพิ่มศักดิ์ ทับท […]

คู่มือปฏิบัติงาน : การรับ-ส่งหนังสือราชการ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โดย  เพิ่มศักดิ์ ทับ […]

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรจากหน่วยงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

Risk Analysis in the […]

คุณภาพด้านการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Operation quality of […]

คุณลักษณะของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการยอมรับของบุคลากรในกรมธนารักษ์

Characteristics of E […]