โครงการศึกษาค่าพารามิเตอร์บางชนิดที่มีผลต่ออายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง

Parameters affected […]