ปัจจัยที่มีผลต่อการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา องค์กรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Factors Affecting th […]