ความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมโอเพนออฟฟิศดอตอ็อก : กรณีศึกษาสำนักงานใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด

Software reliability […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา องค์กรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Factors Affecting th […]