การมีส่วนร่วมของบุคลากรในระบบการใช้ซอฟแวร์ อีเอ็มอาร์ ซอฟ ในการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (หน่วยงานนอกระบบราชการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Participation of sta […]

ความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมโอเพนออฟฟิศดอตอ็อก : กรณีศึกษาสำนักงานใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด

Software reliability […]

การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานระหว่างซอฟต์แวร์ ไมโครซอฟท์ออฟฟิศและซอฟต์แวร์โอเพนออฟฟิศดอตอ๊อก : กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

The Comparative Stud […]

ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการลินุกซ์อูบุนตู : กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

Attitudes and Satisf […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในองค์กร กรณีศึกษา องค์กรในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Factors Affecting th […]