รายงานการวิเคราะห์ การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ธัญลักษณ์  แซ่โง […]

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (CHE QA 3D)

โดย วีรนุช พานทอง ปี […]

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยปฐมภูมิของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข : กรณีศึกษา จังหวัดพังงา

Factors affecting he […]