การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในการปลูกต้นหอมด้วยระบบต้นทุนฐาน กิจกรรม: กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกต้นหอม จังหวัดนครพนม

Logistics cost analy […]

การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตโดยการประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม กรณีศึกษา การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรแบบตามสั่ง

Product Cost Analysi […]