การศึกษาแบบจำลองความล้าภายใต้หน่วยแรงโก่งงอจากความลาดชันอุณหภูมิในถนนคอนกรีตประเทศไทยโดยใช้วิธีเชิงวิเคราะห์

A study of fatigue m […]