พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Behavior of the tour […]

โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงานและกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดย การท่องเที่ยวแห่ […]

พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจในธุรกิจโฮมเสตย์:กรณีศึกษา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Tourism behavior aff […]

แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

The motivation and b […]

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Tourist Behaviors Af […]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษา สามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนิษฐา แจ้งประจักษ์

ความคิดเห็นต่อการจองที่พักในเกาะช้างผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

The Opinion of Forei […]

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอำเภอ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Factors that Affect […]

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปต่อการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

European Tourists’ S […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการพักรีสอร์ทในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

The Study of Marketi […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป

Marketing Factors In […]

ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Behavior of Fore […]

การเปรียบเทียบพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

The Comparison betwe […]