การกำจัดสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด์นาโนทิวบ์

Color removal from s […]