บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกรอบแนวคิดจีซีซี วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Computer-assisted in […]

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา 02-253-303 การวางแผนและควบคุมการผลิต

Computer assisted in […]

พฤติกรรมและผลกระทบในการใช้อินเตอร์เน็ตประกอบการเรียนของโรงเรียนสิงห์บุรี

Behaviours and Impac […]

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรูปแบบเกมเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มสำหรับเด็กสมาธิสั้น ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

Development of compu […]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

The development of c […]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) ด้วยสถานการณ์จำลอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The development of c […]

ผลของบทเรียนผ่านเว็บแบบผสมผสานที่มีต่อการแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Effects of web-based […]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องถ่ายภาพเพื่อการสื่อความหมาย

The Development of C […]

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

Construction of Comp […]