การบริหารเชิงกลยุทธ์ธุรกิจซื้อขายบ้านมือสองกรณีศึกษา บริษัท ธารานันท์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

The Strategic Manage […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองของบริษัท ธารานันท์ ดีเวลล็อปเม้นท์

Buyers’ Marketing Fa […]