แนวทางการบริหารเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดปทุมธานี

Guidelines for the R […]

องค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

Learning Organizatio […]

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก

The models of mattha […]

ปัจจัยความสำเร็จในการส่งออกอาหารแปรรูปเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

โดย รัชยุทธ กิตติพีร […]

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน

Using trends of tech […]