การผลิตสารคดีท่องเที่ยวโดยใช้เทคนิคการสอดแทรกโมชั่นกราฟิกเพื่อดึงดูดความสนใจ

The production of to […]

การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ จากจิตรกรรมฝาผนังวิหารพระพุทธไสยาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร : กรณีศึกษาประวัติพระสาวิกาเอตทัคคะ (นันทาเถรี)

The Production of 2D […]

การผลิตถ่ายภาพรถยนต์ตามรูปแบบของ กุซเซปเป้ รีเปทโต้ โดยใช้อุปกรณ์รองรับกล้องแบบยึดเกาะรถยนต์

THE PRODUCTION OF CA […]