โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้วยวัตถุดิบธรรมชาติของชุมชนกระแชง

โครงการ การพัฒนาผลิต […]

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาด้านการจักสาน อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

A study and developm […]

การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบอัดจุกคอร์กขวดระบบกึ่งอัตโนมัติ

Design and construct […]

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผู้ชาย ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Marketing Mix Fa […]

ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นทางด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารทางการตลาดของหลอดไฟประดับยนต์แบบ H4 ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors that Affect […]

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าถักไทยกรณีศึกษา บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด

Purchasing Decision […]

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Concerning Factor of […]

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในห้างโฮมโปรของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

Consumer Behavior on […]