การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความลึกของโพรงใต้ผิวทางคอนกรีตด้วยน้ำหนักบรรทุกจราจรจริง

The development of m […]

ผลกระทบของแบบจำลองประสิทธิภาพการถ่ายน้ำหนักต่อการวิเคราะห์หน่วยแรงเค้นในผิวทางคอนกรีต

The effect of load t […]