ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมซื้อผลิตภัณฑ์แมนยู ช็อปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Factors Af […]

ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ประเภทสินค้าอุปโภค : กรณีศึกษา บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์และเทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ในจังหวัดอุบลราชธานี

Consumers’ Attitude […]