การรับรู้สิทธิประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนของพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Perception of the Co […]

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ประกันตนต่อการให้บริการของโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

บุญเรือง โรจนศิริ

ความคาดหวังของผู้ประกันตนที่ต้องการได้รับจากการบริการของโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร

Expectation of Socia […]

การรับรู้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน (กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน) ที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหลัก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Perception Benef […]