สมบัติเชิงกลและสมบัติทางความร้อนของพอลิเมอร์ผสม พอลิเอทิลีน เทเรฟแทเลตรีไซเคิล /พอลิบิวทิลีนเทเรฟแทเลต และโวลลาสต์โทไนต์ คอมพอสิต

 Mechanical and Ther […]

การเตรียมพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

Preparation of biode […]