การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของพื้นทางดินซีเมนต์จากกระบวนการสร้างรอยร้าวขนาดเล็ก

A study of engineeri […]

การวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างพื้นทางผสมซีเมนต์ โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

Analysis of strength […]