การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อสแตฟฟิโลค็อกคัสด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก

Growth Inhibition on […]

การเตรียมฟิล์มบางเลดเซอร์โคเนตไททาเนตโดยกระบวนการตกสะสมอิเล็กโทรฟรีติก

Preparation of lead […]