การศึกษาการถ่ายภาพยนตร์แบบข้ามเส้น 180 องศา กรณีศึกษา :ภาพยนตร์โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม

The study of a film […]

การผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ เกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

Advertising film for […]

การศึกษารูปแบบการตัดต่อแบบมองทาจและแบบคู่ขนานสำหรับภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการรณรงค์การปลูกต้นไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Study of Montage […]