ปัจจัยด้านองค์กรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขององค์กรผู้วางระบบในเขตกรุงเทพมหานคร

Organizational facto […]

อิทธิพลภาพลักษณ์องค์กร การยอมรับเทคโนโลยี และการรับรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้กระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร

The Influence of Per […]

การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรและส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต : กรณีศึกษา บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี

Perception on corpor […]

ภาพลักษณ์ การให้บริการที่มีต่อผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกของบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Effects of service i […]