บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามกรอบแนวคิดจีซีซี วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Computer-assisted in […]

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง กาล (Tense) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5

Development of carto […]

การพัฒนาการสอนผ่านเว็บแบบนำตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Development of web-b […]

การผลิตเกม 2 มิติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

Development of a 2D […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักศึกษามักออกเสียงผิดในการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

English Pronunciatio […]

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการสอนแบบบูรณาการ คำศัพท์ภาษาไทยคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย

The achievement of i […]

การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา

The Development of t […]

การพัฒนาวิธีสอนพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Developing an Englis […]