ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนการเรียนรู้มืออาชีพ วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

Learning Activity Pa […]

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการสอนแบบบูรณาการ คำศัพท์ภาษาไทยคำศัพท์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย

The achievement of i […]

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ: การหาระดับความหมายของคำแสดงความแน่ใจในภาษาไทย

DSS: Thai Certainty […]