การจัดการข้อมูลที่ใช้สำหรับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านพลังงาน : กรณีศึกษาแบบจำลองการใช้ชีวมวลในจังหวัดสุพรรณบุรี

Information manageme […]

ระบบไหลเวียนเอกสารอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการเอกสารบน อัลเฟรสโก้สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Thailand and institu […]

ระบบจัดการโอนย้ายพัสดุผ่านเว็บแอปพลิเคชัน สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

A Web-Based Applicat […]

ระบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดองค์กร สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Thailand institute o […]

ระบบประมวลผลรายได้นอกงบประมาณสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Process system for n […]

ความพึงพอใจของพนักงานต่อระบบฐานข้อมูลลูกค้า : กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

Employee Satisfactio […]

ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐภายใต้โครงการจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

Attitudes and Satisf […]

ระบบการจัดการฐานข้อมูลรับจัดงานเลี้ยง

Party Service Manage […]