ผลการเรียนรู้ด้วยการเรียนผ่านเว็บแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Learning outcomes of […]

การยอมรับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: กรณีศึกษาระบบนำทางในรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร

The Acceptance of Ge […]

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดการสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี

Application of Geogr […]