คุณภาพระบบจัดการความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Quality of customer […]

ประสิทธิภาพการใช้งานระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Use efficiency of th […]

การศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมกรณีศึกษาในภาคตะวันออกจังหวัดระยองและชลบุรี

The Study of Informa […]