การศึกษาทัศนคติ สภาพปัญหาและพฤติกรรมการใช้งานในการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของบุคลากร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Study of Attitud […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการนำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ไปใช้ในองค์กรด้านการประสานงาน กรณีศึกษา SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Factors that Affect […]