การวางแผนสั่งการถ่ายเทโหลดของระบบจำหน่าย 22 kV โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม : กรณีศึกษาของสถานีไฟฟ้าอุตรดิตถ์

Planning of load tra […]