การพัฒนาระบบตรวจรู้สภาวะโหลดทางไฟฟ้าแบบไม่ล่วงล้ำโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

Improving non– […]

การวางแผนสั่งการถ่ายเทโหลดของระบบจำหน่าย 22 kV โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม : กรณีศึกษาของสถานีไฟฟ้าอุตรดิตถ์

Planning of load tra […]