การวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างพื้นทางผสมซีเมนต์ โดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

Analysis of strength […]

การเลือกชุดพารามิเตอร์สำหรับระเบียบขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการคำนวณย้อนกลับหาค่าโมดูลัสชั้นทางแอสฟัลต์คอนกรีต

Selection of Genetic […]