การศึกษารูปแบบการตัดต่อแบบมองทาจและแบบคู่ขนานสำหรับภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการรณรงค์การปลูกต้นไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Study of Montage […]