การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแท่นยึดเครื่องยนต์ กรณีศึกษาบริษัทหล่อหลอมโลหะ

Defcts reduction in […]

การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียโดยใช้หลักการซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษา บริษัท เล็นตัส เทคโนโลยี่ส์(ไทย) จำกัด

Process improvement […]

การประยุกต์ใช้เทคนิค ซิกซ์ ซิกมา เพื่อลดของเสียจากการเสียดสีเกิดความสั่นสะเทือนในกระบวนการประกอบสปินเดิลมอเตอร์ กรณีศึกษา : โรงงานตัวอย่าง กระบวนการประกอบสปินเดิลมอเตอร์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

AN APPLICATION OF SI […]