การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลโพรงอากาศ

The Development of P […]

ปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

The relationship bet […]

ศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Operation Potential […]